Colloca sagittam indicem in elementum
Solidum Liquidum ]   SYSTEMA PERIODICUM   ] Gasium Syntheticum
   El.neg. Conformatio
Inventum Oxydatio
 1 
H
 Massa atom. Liquatio|Evaporatio (°C)  2 
He
 3 
Li
 4 
Be
Orbes Isotopi  5 
B
 6 
C
 7 
N
 8 
O
 9 
F
 10 
Ne
 11 
Na
 12 
Mg
Densitas Radius atom.  13 
Al
 14 
Si
 15 
P
 16 
S
 17 
Cl
 18 
Ar
 19 
K
 20 
Ca
 21 
Sc
 22 
Ti
 23 
V
 24 
Cr
 25 
Mn
 26 
Fe
 27 
Co
 28 
Ni
 29 
Cu
 30 
Zn
 31 
Ga
 32 
Ge
 33 
As
 34 
Se
 35 
Br
 36 
Kr
 37 
Rb
 38 
Sr
 39 
Y
 40 
Zr
 41 
Nb
 42 
Mo
 43 
Tc
 44 
Ru
 45 
Rh
 46 
Pd
 47 
Ag
 48 
Cd
 49 
In
 50 
Sn
 51 
Sb
 52 
Te
 53 
I
 54 
Xe
 55 
Cs
 56 
Ba
 57 
La
*
 72 
Hf
 73 
Ta
 74 
W
 75 
Re
 76 
Os
 77 
Ir
 78 
Pt
 79 
Au
 80 
Hg
 81 
Tl
 82 
Pb
 83 
Bi
 84 
Po
 85 
At
 86 
Rn
 87 
Fr
 88 
Ra
 89 
Ac
**
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
*Lanthanida 58 
Ce
 59 
Pr
 60 
Nd
 61 
Pm
 62 
Sm
 63 
Eu
 64 
Gd
 65 
Tb
 66 
Dy
 67 
Ho
 68
Er
 69 
Tm
 70 
Yb
 71 
Lu
 
**Actinida     90 
Th
 91 
Pa
 92 
U
 93 
Np
 94 
Pu
 95 
Am
 96 
Cm
 97 
Bk
 98 
Cf
 99 
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr


ELEMENTA CHEMICALIA

H hydrogenium, hydrogeniī
He hēlium, hēliī
Li Lithium, Lithiī
Be bēryllium, bērylliī
B bōrum, bōrī
C carbōneum, carbōneī
N nitrogenium, nitrogeniī
O oxygenium, oxygeniī
F fluor, fluōris
10  Ne neonum, neonī
11  Na natrium, natriī
12  Mg magnēsium, magnēsiī
13  Al alūminium, alūminiī
14  Si silicium, siliciī
15  P phōsphorum, phōsphorī
16  S sulphur, sulphuris
17  Cl chlōrum, chlōrī
18  Ar argonum, argonī
19  K kalium, kaliī
20  Ca calcium, calciī
21  Sc scandium, scandiī
22  Ti tītānium, tītāniī
23  V vanadium, vanadiī
24  Cr chrōmium, chrōmiī
25  Mn mangānum, mangānī
26  Fe ferrum, ferrī
27  Co cobaltum, cobaltī
28  Ni nīcolum, nīcolī
29  Cu cuprum, cuprī
30  Zn zincum, zincī
31  Ga gallium, galliī
32  Ge germānium, germāniī
33  As arsēnum, arsēnī
34  Se selēnium, selēniī
35  Br brōmum, brōmī
36  Kr kryptonum, kryptonī
37  Rb rubidium, rubidiī
38  Sr strontium, strontiī
39  Y yttrium, yttriī
40  Zr zircōnium, zircōniī
41  Nb niobium, niobiī
42  Mo molybdænum, molybdænī
43  Tc techētium, techētiī
44  Ru rūthēnium, rūthēniī
45  Rh rhodium, rhodiī
46  Pd palladium, palladiī
47  Ag argentum, argentī
48  Cd cadmīum, cadmīī
49  In indium, indiī
50  Sn stannum, stannī
51  Sb stibium, stibiī
52  Te tellūrium, tellūriī
53  I iodum, iodī
54  Xe xenonum, xenonī
55  Cs cæsium, cæsiī
56  Ba barium, bariī
57  La lanthanum, lanthanī
58  Ce cerium, ceriī
59  Pr praseodymium, praseodymiī
60  Nd neodymium, neodymiī
61  Pm promēthium, promēthiī
62  Sm samarium, samariī
63  Eu eurōpium, eurōpiī
64  Gd gadolinium, gadoliniī
65  Tb terbium, terbiī
66  Dy dysprosium, dysprosiī
67  Ho holmium, holmiī
68  Er erbium, erbiī
69  Tm thūlium, thūliī
70  Yb ytterbium, ytterbiī
71  Lu lūtētium, lūtētiī
72  Hf hafnium, hafniī
73  Ta tantalum, tantalī
74  W wolfrāmum, wolfrāmī
75  Re rhēnium, rhēniī
76  Os osmium, osmiī
77  Ir īridium, īridiī
78  Pt platīnum, platīnī
79  Au aurum, aurī
80  Hg hydrargyrum, hydrargyrī
81  Tl thallium, thalliī
82  Pb plumbum, plumbī
83  Bi bismūtum, bismūtī
84  Po polōnium, polōniī
85  At astatinum, astatinī
86  Rn radonum, radonī
87  Fr francium, franciī
88  Ra radium, radiī
89  Ac actīnium, actīniī
90  Th thōrium, thōriī
91  Pa prōtactīnium, prōtactīniī
92  U ūranium, ūraniī
93  Np neptūnium, neptūniī
94  Pu plūtōnium, plūtōniī
95  Am amerīcium, amerīciī
96  Cm curium, curiī
97  Bk berkelium, berkeliī
98  Cf californium, californiī
99  Es einsteinium, einsteiniī
100  Fm fermium, fermiī
101  Md mendelēvium, mendelēviī
102  No nōbēlium, nōbēliī
103  Lr lawrencium, lawrenciī
104  Rf rutherfordium, rutherfordiī
105  Db dubnium, dubniī
106  Sg seaborgium, seaborgiī
107  Bh bōhrium, bōhriī
108  Hn hassium, hassiī
109  Mt meitnerium, meitneriī
110  Ds darmstadium, darmstadiī
111  Rg rœntgenium, rœntgeniī
112  Cn copernicium, coperniciī
113  Nh nihonium, nihoniī
114  Fl flerovium, fleroviī
115  Mc moscovium, moscoviī
116  Lv livermorium, livermoriī
117  Ts tennessīne, tennessīnis
118  Og oganesson, oganessī

Collator:  Brian Regan
Elementorum 104-110 Nomina (ūnnīl- = ūnus + nīl-) proposuit
Internationalis Consociatio utriusque Chemiæ (i.e., Puræ Adhibitæque) (IUPAC)

Consocietatis “IUPAC” (“International Union of Pure and Applied Chemistry”) Nomenclatura
Elementorum Chemicalium

Dum non persuadetur Internationali Consociationi utriusque Chemiæ (“IUPAC”) novum exstitisse elementum, fingenda sunt nomina siglaque elementorum secundum regulas exactissimas sed simplices.

Nomen alicujus elementi incogniti nititur in nominibus numeralibus atomicis cujusque elementi.  Pro unoquoque numero, substitue vocabulum in hac tabula;  tum appone suffixum -ium ut exitum consuetum.  Siglum chemicale ejus elementi constat e primis litteris ternarum syllabarum primarum vocabuli.

Exemplum:  Elementum 125

1 = ūn 2 = bi 5 = pent
ūn-bi-pent-ium
vel
ūnbipentium, Ubp
  1. nīl
  2. ūn
  3. bi
  4. tri
  5. quad
  6. pent
  7. hex
  8. sept
  9. oct
  10. enn


H
1
Systema Periodicum Dilatatum He
2
Li
3
Be
4
(Prime indicem in siglum elementi)   B
5
C
6
N
7
O
8
F
9
Ne
10
Na
11
Mg
12
Al
13
Si
14
P
15
S
16
Cl
17
Ar
18
K
19
Ca
20
Sc
21
Ti
22 
V
23
Cr
24
Mn
25
Fe
26
Co
27
Ni
28
Cu
29
Zn
30
Ga
31
Ge
32
As
33
Se
34
Br
35
Kr
36
Rb
37
Sr
38
Y
39
Zr
40
Nb
41
Mo
42
Tc
43
Ru
44
Rh
45
Pd
46
Ag
47
Cd
48
In
49
Sn
50
Sb
51
Te
52
  I
53
Xe
54
Cs
55
Ba
56
La
57
Ce
58
* Lu
71
Hf
72
Ta
73
W
74
Re
75
Os
76
Ir
77
Pt
78
Au
79
Hg
80
Tl
81
Pb
82
Bi
83
Po
84
At
85
Rn
86
Fr
87
Ra
88
Ac
89
Th
90
** Lw
103
Rf
104
Db
105
Sg
106
Bh
107
Hs
108
Mt
109
Ds
110
Rg
111
Cn
112
Nh
113
Fl
114
Mc
115
Lv
116
Ts
117
Og
118
Uue
119
Ubn
120
Ubu
121
Ubb
122
Ubt
123
§ Upt
153
Upq
154
Upp
155
Uph
156
Ups
157
Upo
158
Upe
159
Uhn
160
Uhu
161
Uhb
162
Uht
163
Uhq
164
Uhp
165
Uhh
166
Uhs
167
Uho
168
Uhe
169
Usn
170
Usu
171
Usb
172
Ust
173
¥ Bnt
203
Bnq
204
Bnp
205
Bnh
206
Bns
207
Bno
208
Bne
209
Bun
210
Buu
211
Bub
212
But
213
Buq
214
Bup
215
Buh
216
Bus
217
Buo
218
series lanthanida * Pr
59
Nd
60
Pm
61
Sm
62
Eu
63
Gd
64
Tb
65
Dy
66
Ho
67
Er
68
Tm
69
Yb
70
series actinida ** Pa
91
U
92
Np
93
Pu
94
Am
95
Cm
96
Bk
97
Cf
98
Es
99
Fm
100
Md
101
No
102
series superactinida Uqu
141
Uqb
142
Uqt
143
Uqq
144
Uqp
145
Uqh
146
Uqs
147
Uqo
148
Uqe
149
Upn
150
Upu
151
Upb
152
eka-superactinida Ueu
191
Ueb
192
Uet
193
Ueq
194
Uep
195
Ueh
196
Ues
197
Ueo
198
Uee
199
Bnn
200
Bnu
201
Bnb
202
Ubb-series § Ubq
124
Ubp
125
Ubh
126
Ubs
127
Ubo
128
Ube
129
Utn
130
Utu
131
Utb
132
Utt
133
Utq
134
Utp
135
Uth
136
Uth
137
Uth
138
Ute
139
Uqn
140
Usb-series ¥ Usq
174
Usp
175
Ush
176
Uss
177
Uso
178
Use
179
Uon
180
Uou
181
Uob
182
Uot
183
Uoq
184
Uop
185
Uoh
186
Uos
187
Uoo
188
Uoe
189
Uen
190

Elementi Nomen Numerus Neutronia Pondus
Atomicum
Electroniorum Putamina Orbita Completiva Cardo Liquationis Cardo Evaporationis

 

Conversio temperaturæ
Eventus:

->> >> >>⇈⇑⇈<< << <<-


Deus vult ! — Brennus ( Inscriptio electronica :   )
Dies immutationis recentissimæ :  die Solis, 2016 Junii 19